Felhasználói szabályzat


Bíró Csaba egyéni vállalkozó
1192 Budapest, Dobó Katica utca 59/2.
telefonszám: +36 70 542 2698
(továbbiakban Szolgáltató) által működtetett szivkuldi.hu (továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltétele, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő látogatók és regisztrált tagok (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja az általa alkotott felhasználási feltételeket, amelyek a következők.

I. A Felhasználási feltételek hatálya

I/1. Jelen Felhasználói szabályzat a kizárólag a https://www.szivkuldi.hu URL-címen elérhető portál felhasználási szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem érvényesek az oldalon keresztül elért/hivatkozott oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

II. A Felhasználási feltételek módosítása

II/1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználói szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően a nyitóoldalán megjelenő értesítésben tájékoztatja látogatóit.
Jelen felhasználói szabályzat 2020.09.03-től hatályos, és módosításáig, visszavonásáig marad érvényben.

II/2. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás feltételeit és szabályait minden előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztassa.

III. Regisztráció, tagi jogviszony, tagság megszűnése

III/1. Felhasználó az általa - a regisztráció, az adatmódosítás, illetve az oldal használata során - megadott személyes adatokért saját maga vállal felelősséget, és ezen megadott adatok valódiságáért csak és kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Szolgáltató ezeket az adatokat - Felhasználó előzetes beleegyezése nélkül - harmadik félnek csak abban az esetben adja át, ha erre Felhasználó engedélyét adta.
Felhasználó nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét, e-mail címét, közösségi média elérhetőségeit a bemutatkozásában, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik.

III/2. A szolgáltatást csak 16. életévüket betöltött magánszemélyek vehetik igénybe. A Szolgáltatás kereskedelmi felhasználása mások által tiltott. Termékek, szolgáltatások, honlapok és miden egyéb kereskedelmi termék közvetlen, vagy közvetett reklámozása azonnali kizárást von maga után.

III/3. A Felhasználó a Szolgáltatáson keresztül nem küldhet olyan tartalmú üzeneteket, amelyek törvényt, jogszabályt vagy szerzői jogot sértenek, tartalmaznak pornográf anyagokat vagy vírusokat, illetve olyan linkeket, amelyek ilyen tartalmú oldalakra mutatnak. Ezeket Szolgáltató nem felügyeli, nem ellenőrzi, emiatt Szolgáltató az üzenetek tartalmáért nem vállal felelősséget. Az Üzenetek tartalmát Szolgáltató nem hagyta jóvá, és azok nem tükrözik Szolgáltató véleményét vagy álláspontját. Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó leveleibe egészen addig, míg: erre törvény, jogszabály nem kötelezi, érdekeinek védelme meg nem kívánja, erre a levél feladója vagy címzettje kifejezetten írásban nem kéri.

III/4. A felhasználói jogviszony akkor jön létre, ha az előregisztráció során regisztrált emailcímre küldött emailben található linkről a leendő felhasználó igazolja emailcíme valódiságát.

III/5. Mivel a Szívküldi társkereső csak és kizárólag ingyenes szolgáltatásokat nyújt, a felhasználónak tagsági ideje alatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége Szolgáltató felé. Ugyanakkor Szolgáltató sem kötelezhető fizetésre azon alapon, hogy a Felhasználó az oldalon teszi közzé hirdetését, és ezáltal forgalmat generál Szolgáltató oldalán.

III/6. A társkereső oldalon történő regisztráció során legalább 6 karakter hosszú jelszó megadása szükséges. Szolgáltató megtagadhatja a regisztrációt, ha a válaszott jelszó veszélyesnek minősíthetően egyszerű karaktersorból áll.

III/7. Szolgáltató megtagadhatja a regisztrációt abban az esetben is, ha a felhasználó emailcíme, profilképe a Szolgáltató oldalán titltólistán szerepel korábbi szabálysértések okán.

III/8. Szolgáltatónak joga van minden olyan regisztrációt, illetve aktív vagy függő státuszt megszüntetni, amely véleménye szerint a Felhasználói szabályzatába ütköző adatokat tartalmaz, vagy amelyhez kapcsolódóan szabálysértés valósult meg. Ezen döntéséről nem köteles értesítést küldeni a törlésre került felhasználói fiók tulajdonosának, illetve indoklást sem köteles a törlés okáról adni.

III/9. Felhasználónak jogában áll tagságát bármikor megszüntetni. A tagság megszüntetésére a Beállítások oldalon van lehetőség. A megszüntetést követően a profil visszaállítására nincs lehetőség.

III/10. Felhasználó tagsági státuszát Szolgáltató is bármikor, értesítés nélkül jogosult megszüntetni.

III/11. A tagsági jogviszony megszűnésének pillanatában minden olyan adat, információ helyreállíthatatlan állapotba kerül, amely alapján a tag személye beazonosítható, a taggal összefüggésbe hozható.

III/11/1. Kivételt képeznek ez alól azon esetek, amikor a már törölt tag kérésére, vagy törölt tag jóváhagyásával a "Társkereső sikertörténetek", illetve aktív vagy törölt tag jóváhagyásával a "Vélemények a Szívküldiről" rovatba felkerül a saját maga/maguk által megfogalmazott, és opcionálisan mellékelt profilfotóval ellátott története egymásratalálásuknak, illetve a személyes vélemény társkeresőnkről. A Szívküldi társkereső kérésre megváltoztatja a sikertörténet/vélemény szereplőinek/beküldőjének nevét, illetve szükség esetén illusztratív jelleggel, stock fotót illeszt történetükbe, vagy a fotót a felismerhetetlenségig filterezi.

IV. Szolgáltatói felelősségvállalás

IV/1. Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal és nem vonható felelősségre a Szolgáltatás használatából adódó bármely más fél fenyegető, rágalmazó, obszcén, támadó vagy illegális tartalmú megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

IV/2. A Szolgáltató nem felel semmilyen, a Felhasználó számítógépében vagy azon keresztül harmadik személy számítógépében vírus által okozott kárért, vagy bármely adatvesztésért, illetve nem vállal felelősséget a Szolgáltatás leállásából eredő károkért.

IV/3. A Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

IV/4. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

IV/5. A Szolgáltató a felhasználó regisztrációját előzetes indoklás és figyelmeztetés nélkül törölheti, saját belátása szerint. Az ebből eredő kellemetlenségekért, károkért felelősséget nem vállal.

V. Tilalmak, szankcionálás

V/1. A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, illetve valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

V/2. Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az email, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha Felhasználó rendelkezik Szolgáltató képviseletére jogosult személytől származó engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a honlapon található összes tartalom.

V/3. A honlap tartalmának részbeni vagy teljes újraközlése, terjesztése tilos a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.

V/4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely Felhasználó tagságát - a szabályok és feltételek bárminemű megszegése esetén - minden előzetes figyelmeztetés nélkül felfüggessze, korlátozza, törölje, illetve tagsági jelentkezését elutasítsa. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott társkereső szolgáltatás igénybevétele egy lehetőség, és nem jog. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy csak és kizárólag a Szolgáltató jogosult megítélni és döntést hozni felfüggesztési és a tagság korlátozásának ügyében.

V/5. A Felhasználó csak magyar, vagy kétnyelvű (magyar/egyéb nyelv) nyelvű bemutatkozást tehet közzé profiljában.

V/6. A Felhasználó nem tehet közzé olyan fotót, amelyen meztelenül, pornográf, kihívó pózban, ruházatban, nők fürdőruhában, férfiak alsóruházat nélkül szerepelnek. A fotónak a felhasználóról kell készülnie. Ellenkező esetben a Szolgáltató értesítés nélkül törölheti a fotót, illetve a teljes profilt.

VI. Valótlan adatok közzététele

VI/1. Ha a Szolgáltató saját hatáskörben vagy mások jelzése alapján észleli, hogy a Felhasználó által megadott adatok valószínűsíthetően nem a valódi Felhasználót azonosítják, illetve a megadott adatok valamelyike nem valós, az azonosító adatok valódiságának egyedi utólagos ellenőrzéséig jogosult a Felhasználó hozzáférését ideiglenesen felfüggeszteni, valamint elektronikus levélben a Felhasználótól a megadott adatok valódiságának ellenőrzését szolgáló adatkérést küldeni. Felhasználó köteles az elektronikus levél elküldésétől számított 48 órán belül a Szolgáltatóval elektronikus levélben kapcsolatot létesíteni az adatok valódiságának igazolása végett, és az igazolásokat a kapcsolatfelvételtől számított további 24 órán belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Mindezen túl, Szolgáltató jogosult az igazolási eljárást mellőzve, a Felhasználóval szembeni azonnali intézkedésre.

VI/2. A Felhasználó elégedetlensége esetén az egyetlen és kizárólagosan rendelkezésére álló jogorvoslat, a Szolgáltatás használatának megszakítása.

VI/3. Felhasználó nem jogosult regisztrációját más személyre átruházni.

VI/4. Felhasználó nem jogosult egy időben több hirdetéssel is igénybe venni a Szolgáltatást. Amennyiben ez mégis megtörténik, a Szolgáltatónak jogában áll értesítés nélkül törölni a Felhasználó összes accountját.

VII. Felhasználó kötelességei

VII/1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa regisztrációkor megadott adatok publikusak, kivételt képez ez alól az email-cím, a jelszó és a születés napja, amelyeket Szolgáltató nem ad ki harmadik félnek.

VII/2. A Felhasználónak rendszeresen be kell lépnie a Szolgáltatásba. Ha a Felhasználó több mint 90 napon keresztül nem lép be, Szolgáltató Felhasználót inaktívvá teszi, a Felhasználó nevét újrahasznosítja.

VII/3. Amennyiben a Felhasználó nem tölt fel magáról fényképet, és a szöveges bemutatkozása semmitmondó, vagy kitöltetlen, a Szolgáltatónak jogában áll értesítés nélküli azonnali profiltörlést eszközölnie.

VII/4. A Felhasználó kötelezi magát tagsága fenntartása során a kultúrált kommunikációra és az alapvető viselkedési szabályok betartására. Amennyiben 3 esetnél többször is jelentik profilját, vagy levelezését a felhasználók, a Szolgáltatónak jogában áll értesítés nélkül törölni profilját és tiltólistára tenni email-címét, IP-címét, felhasználónevét, profilképét.

VII/5. Felhasználónak nem kötelessége megválaszolni minden egyes, másik felhasználótól érkező üzenetet.

VII/6. Felhasználónak ugyanakkor kötelessége a Szolgáltatótól érkező személyes üzenetekre 5 munkanapon belül válaszolni. Amennyiben a válasz elmarad, a Szolgáltatónak jogában áll a felhasználói profil időleges hibernálása.

VII/7. A Felhasználó, véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni. Tiszteletben tartja mások inkognitóját és passzivitását, nem kényszeríti ki az üzenetváltást a tagoktól.

VIII. Jogsérelem

VIII/1. Felhasználó, az Őt ért bárminemű sérelem esetén Szolgáltatót írásban megkeresheti az ügy kivizsgálása érdekében. A Szolgáltató csak és kizárólag saját Panaszbejelentő nyomtatványán fogad be panaszkezelésre adatokat (űrlap letöltése). Minden más formában és csatornán eljuttatott panasztételt megsemmisít, illetve felszólítja Felhasználót a Panaszkezelő űrlap pótlólagos benyújtására. A Panaszkezelő űrlapot Felhasználó köteles ellátni kézjegyével. Az űrlap benyújtható elektronikus úton-digitalizálva, vagy eredetiben, postai úton.

IX. Jogérvényesítés

IX/1.A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

IX/2. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

  • Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt kivizsgálja;
  • Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
  • Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;
  • Bírósági úton érvényesítheti igényét.

A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó a szolgáltatónak való jelzésen túl fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.