Adatkezelési tájékoztató


Az alábbiakban, teljes terjedelmében közzétett Adatkezelési tájékoztató a Szívküldi internetes oldal regisztrált (továbbiakban: tag) és regisztrációval nem rendelkező (továbbiakban: látogató), együttesen mint: érintett személy felhasználói részére készült.

Preambulum

Adatainak védelme fontos számunkra! Tiszteletben tartjuk weboldal látogatóink, tagjaink, szolgáltatásaink iránt érdeklődők személyes adatainak, magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.
Az adatkezelő a weboldal működtetése során, a tagok és a látogatók adatait kezeli abból a célból, hogy részükre társközvetítő szolgáltatást nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

 • Név: Biró Csaba e.v.
 • Székhely: 1192 Budapest, Dobó Katica utca 59/2.
 • Adószám: 63043293-1-43
 • Telefonszám: +36 70 542 2698
 • Email-cím: info #kukac# szivkuldi.hu
 • Weboldal megnevezése, címe: szivkuldi.hu

Fogalom-meghatározások

 • adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatkezelés - a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatvédelmi incidens - a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • az érintett hozzájárulása - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • GDPR - (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • harmadik fél - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • korlátozottan publikus adat - minden olyan adat, amelyet az adatkezelőn túl a tagsági viszonnyal rendelkező természetes személy is megismerhet, az adat címzettjekén.
 • nem publikus adat - minden olyan adat, amelyet a tagsági viszonnyal rendelkező természetes személy adataiból az adatkezelő a többi társkereső számára nem tesz elérhetővé weboldalán.
 • személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • publikus adat - minden olyan adat, amelyet a tagsági viszonnyal rendelkező természetes személy adataiból az adatkezelő a többi társkereső számára elérhetővé tesz weboldalán.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 2. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 3. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 4. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 5. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 6. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 7. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek részére társkeresési szolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a Szívküldi oldal tagjai és látogatói.

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő jogosult. Kivételt képeznek azon adatok, amelyek publikusak a társkeresés során. Ezen adatok a következők: ID szám, felhasználónév, születési idő, lakhely, csillagjegy, testmagasság, hajszín, szemszín, testalkat, nem, bemutatkozás.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, mint az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Adatkezelés köre, típusai

A Szívküldi oldalon történő regisztráció a társkereső szolgáltatás igénybevétele érdekében jön létre, amelynek célja társkereső szolgáltatás és kapcsolatfelvételi lehetőségek, illetve informálódási lehetőségek igénybevétele.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre az oldal tagjai és látogatói.
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.
Az adatok megismerésére jogosult személy az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre - tagság

Kezelt adat Adatkezelés célja Adat létrejötte/megszűnése/elérhetősége Kötelező adat
Felhasználónév Profil azonosítás F/FT, AKT, PA Igen
Email-cím Elsődleges kapcsolattartás F/FT, AKT, NPA Igen
Nem Azonosítás, orientáció F/FT, AKT, PA Igen
Életkor Egyedi jellemző, keresési feltétel F/FT, AKT, PA, NPA (születés napja) Igen
Profilkép Azonosítás F/FT, AKT, PA Nem
ID szám Azonosítás PROG/FT, AKT, PA Igen
Testmagasság Azonosítás, paraméter F/FT, AKT, PA Nem
Hajszín Azonosítás, paraméter F/FT, AKT, PA Nem
Szemszín Azonosítás, paraméter F/FT, AKT, PA Nem
Horoszkóp Azonosítás, orientáció F/FT, AKT, PA Nem
Testalkat Azonosítás, paraméter F/FT, AKT, PA Nem
Lakhely Azonosítás, kereshetőség F/FT, AKT, PA Igen
Társkeresés célja Azonosítás, kereshetőség F/FT, AKT, PA Igen
IP cím Azonosítás, szűrés PROG/FT, AKT, L, NPA Igen
Szöveges üzenet Kommunikáció F, PROG, AK/FT, L, AKT, NPA Nem
Jelszó Azonosítás F, PROG, AK/FT, L, AKT, NPA Igen
Bemutatkozás Információ F/FT, AKT, NPA Igen

Kezelt adatok köre - nem regisztrált üzenetküldő

Kezelt adat Adatkezelés célja Adat létrejötte/megszűnése/elérhetősége Kötelező adat
Email-cím Elsődleges kapcsolattartás AKT/CT, KPA Igen
IP cím Azonosítás, szűrés AKT, L, NPA Igen
Szöveges üzenet Kommunikáció PROG, AK, AKT/CT, KPA Igen

Kezelt adatok köre - sikertörténetben szereplő személyek

Kezelt adat Adatkezelés célja Adat létrejötte/megszűnése/elérhetősége Kötelező adat
Fotó Adattartalom AK, AKT, PA/NPA Nem
Név Azonosítás AK, AKT, PA/NPA Nem
Bemutatkozás Adattartalom AK, AKT, PA Igen

Kezelt adatok köre - vélemények rovatban szereplő személyek

Kezelt adat Adatkezelés célja Adat létrejötte/megszűnése/elérhetősége Kötelező adat
Fotó Adattartalom AK, AKT, PA/NPA Nem
Név Azonosítás AK, AKT, PA/NPA Nem
Vélemény Adattartalom AK, AKT, PA Igen

FT = felhasználó általi törlés; L = lejárat; AKT = adatkezelő általi törlés, CT = címzett általi törlés
F = felhasználói adatbevitel; PROG = automatikus, programszintű, AK = adatkezelői adatbevitel
PA = publikus adat; NPA = nem publikus adat; KPA = korlátozottan publikus adat

Az érintett személy, az adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló gomb megnyomásával teheti meg.
Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Az adatvédelem időtartama, a személyes adatok törlésének rendje:
A Szolgltató a megadott adatokat törli, ha:
azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
az érintett azt kéri;
az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
az adatkezelés célja megszűnt;
azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kezdeményezheti személyes adatai törlését elsősorban Önmaga is.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

A felhasználó jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
A felhasználók az oldal használata során, más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.
Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt a Szívküldi felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, a Szívküldi az adatokat törli.
Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy a Szívküldi az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat a Szívküldi az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Sütik (cookie-k)

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. (forrás: Wikipedia)
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő. A sütik használata során nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb. A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése. A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja látogatottsági statisztikai adatok gyűjtésére.
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek. A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/­analytics/answer/­6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Google Adsense

Az oldalainkon megjelenő hirdetések révén a Google mint külső szállító, cookie-kat használ. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók releváns hirdetéseket láthassanak a webhelyen. A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató
 • Név: Magyar Hosting Kft.
 • Telefon 0-24: +36 1 700 2323
 • FAX: +36 1 700 2254
 • Email: info@mhosting.hu
 • Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az adatkezelő, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy vállalkozásunk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az adatkezelőt, illetve az adatvédelmi tisztviselőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a jelzett probléma megoldódjon. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL https://naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.